Apr 22, 2012

San-nani timi lai hirkaunla lauri le 1. San-nani – 2*2

 2. San-nani timi lai hirkaunla lauri le
 3. Thyakka, Thyakka, Thyakka
 4. San-nani timi lai hirkaunla lauri le
 5. Thyakka, Thyakka, Thyakka

 6. Timile hunu sisako dabain – 2
 7. Aspatal gayera San-nani timi lai hirkaunla lauri le
 8. Thyakka, Thyakka, Thyakka
 9. Timile bhentna ma nischaya aaunchhu – 2
 10. Birami bhayera San-nani timi lai hirkaunla lauri le
 11. Thyakka, Thyakka, Thyakka

 12. San-nani – 2

 13. San-nani timi lai hirkaunla lauri le
 14. Thyakka, Thyakka, Thyakka
 15. Timile hunu katha ko muda – 2
 16. Jangal ma gayera San-nani timi lai hirkaunla lauri le
 17. Thyakka, Thyakka, Thyakka
 18. Timile bhentna ma nischaya aaunchhu – 2
 19. Aarawal bhayera San-nani timi lai hirkaunla lauri le
 20. Thyakka, Thyakka, Thyakka

 21. San-nani – 2

 22. San-nani timi lai hirkaunla lauri le
 23. Thyakka, Thyakka, Thyakka
 24. Sano ma sano kusume rumal
 25. Sabunle dhune chhu San-nani timi lai hirkaunla lauri le
 26. Thyakka, Thyakka, Thyakka

 27. Bari ko kerau, jasisi lai herau – 2
 28. Ma timro hune chhu San-nani timi lai hirkaunla lauri le
 29. Thyakka, Thyakka, Thyakka

 30. San-nani – 2

 31. San-nani timi lai hirkaunla lauri le
 32. Thyakka, Thyakka, Thyakka
 33. Aath aana paryo, char aana paryo
 34. Ghara le taulilai, San-nani timi lai hirkaunla lauri le
 35. Thyakka, Thyakka, Thyakka

 36. Hatah ho chino, ke lagi dinu
 37. Ghara ki mouri lai, San-nani timi lai hirkaunla lauri le
 38. Thyakka, Thyakka, Thyakka

 39. San-nani – 2

 40. San-nani timi lai hirkaunla lauri le
 41. Thyakka, Thyakka, Thyakka

No comments:

Post a Comment