Apr 1, 2012

Maya ta yesto hos - Najika tada jaha bhayeni


Maya ta yesto hos-4 
Najika tada jaha bhayeni 
Dushmana sara sansar bhayeni 
Kahile na ghatne hos 
Kahile na chutne hos 
Maya ta yesto hos-2 


Kehi hoina roopa, kehi hoina dhana 
Sansar mai thulo manchhe ko mana 
Kehi hoina roopa, kehi hoina dhana 
Sansar mai thulo manchhe ko mana 
Maan kahile nadukhos 
Maya ta yesto hos-2 
Kahile na ghatne hos 
Kahile na chutne hos Baishake garmi saune barkha 
Laginai rahos maya ko tirkha 
Baishake garmi saune barkha 
Laginai rahos maya ko tirkha 
Dhik kahile namaros, 
Maya ta yesto hos-4 
Najika tada jaha bhayeni 
Dushmana sara sansar bhayeni 
Kahile na ghatne hos 
Kahile na chutne hos 
Maya ta yesto hos-4

No comments:

Post a Comment