Jan 29, 2014

Pheri Tyo Din (फेरी त्यो दिन )

फेरी त्यो दिन सम्झन चाहन्न
त्यही कथा म दोहृाउन चाहन्न
फेरी त्यो दिन सम्झन चाहन्न
त्यही कथा म दोहृाउन चाहन्न
माया यो आगो हो पोल्छ थाहा छ
आफैलाई जलाउन चाहन्न

प्रेममा फस्न चाहन्न
सम्बन्ध म गाँस्न चाहन्न
प्रेममा फस्न चाहन्न
सम्बन्ध म गाँस्न चाहन्न
माया यो धार हो काट्छ थाहा छ
आफैलाई रेट्न म चाहन्न

फेरी त्यो दिन सम्झन चाहन्न
त्यही कथा म दोहृाउन चाहन्न
प्रेममा फस्न चाहन्न
सम्बन्ध म गाँस्न चाहन्न
फेरी त्यो दिन सम्झन चाहन्न
त्यही कथा म दोहृाउन चाहन्न
माया यो आगो हो पोल्छ थाहा छ
आफैलाई जलाउन चाहन्न

No comments:

Post a Comment